Ergonomi Eğitimi

Tüm donanımların güvenli, konforlu ve etkili biçimde kullanılabilmesine ilişkin eğitimlerimiz hakkında bilgi alın.

Hedef Kitle

Bu öğe hakkında daha fazla bilgi ekleyin...

Olay yerinde ilk beş dakika içinde doğru ilkyardım uygulaması ile ölümleri en aza indirmek mümkündür. Hasta / Yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek sakatlanmaları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için ilkyardım gereklidir. İlkyardımın doğru yapılabilmesi için de İlkyardım Eğitimi zorunludur.

Faydaları

Bu öğe hakkında daha fazla bilgi ekleyin...

Kaza ölümlerinin %10’u ilk 5 dakika içinde, %54’ü ise ilk 30 dakika içinde meydana gelmektedir. Kaza yerinde ilk 5 dakika içinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı vardır.

Hayat ne yazık ki, bazen acı sürprizler yapabiliyor. Hayatın sürprizlerine hazırlıklı olmak için, hayat zamanla yarıştığında çaresiz kalmamak için ilkyardım öğrenmek gerekir. Unutmayalım, sadece ellerimizle ve bilincimize yerleşmiş ilkyardım bilgisiyle hayat kurtarabiliriz.

 

İLKYARDIM EĞİTİMİNİN YASAL GEREKÇESİ

 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ( R.G: 30.06.2012/28339)

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

MADDE 11 – (1) İşveren;

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

 

4857 İŞ KANUNU ( Resmi Gazete 10.06.2003 Sayı:25134 )

Madde 77

İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler; yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

Madde 105:

Kanunun 77. Maddesi hükmüne aykırı hareket eden… işveren veya işveren vekiline para cezası verilir.

Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmeliği (Resmi Gazete: 18.03.2004 Sayı: 25406)

 

Madde 14: Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 personel için 1 olmak üzere bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

 

Madde 29: İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295. madde hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

  

KALİTE   İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ

KALİTE’Lİ   İLKYARDIM EĞİTİMİ;REFERANS KAYNAĞIMIZ

Sağlık   Bakanlığı  Yönetmeliği kapsamında İlkyardımEğitimi ve İlkyardimcı   sertifikası  vermeye yetkili ilk kuruluştur.TEMEL İLKEMİZ ”   İNSANA Değer “

KALİTE   İlkyardım Eğitim Merkezi;

Kuruluşundan   bugüne 10.000 kişiye, kamu ve özel sektör çalışanına verdiği ilkyardım   eğitimleriyle alandaki liderliğiyle de adından söz ettirmektedir.

İlkyardım   Eğitimlerimizde ilgili yasal düzenlemeler Temel Olmak üzere , AVRUPA   Resustasyon Birliğini (ERC) , Amerikan Kalp Cemiyetini (AHA ), İlkyardım   Komitesini ( ILCOR ), Uluslararası Resustasyon Komitesi Birliğini , AVRUPA   İlkyardım Komitesini (FACE) , Uluslararası Kızıl Haç Federasyonlarını,   Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığını referans olarak almaktayız .

Sınav ve Sertifikasyon

Bu öğe hakkında daha fazla bilgi ekleyin...

Sertifikasyon Eğitim sonrası katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir.

İlgili Yönetmeliğe göre ilkyardımcı sertifika ve kimlikleri 3 yıl geçerlidir. Bu sürenin dolmasına 3 ay kala güncellenmesi gerekmektedir.

Kimler Katılmalı

Bu öğe hakkında daha fazla bilgi ekleyin...

İstanbul Üsküdar sahilde yer alan kurumumuzda konforlu eğitim salonlarımız ve boğaz manzaralı dersliklerimizde siz değerli katılımcılarımıza içecek & yiyecek ikramlarımızla keyifli bir eğitim ortamı sağlıyoruz

Eğitim Ücreti

Bu öğe hakkında daha fazla bilgi ekleyin...

Bu öğe ne hakkında? Bunu ilginç kılan nedir? Değişik bir başlık ekleyerek ziyaretçilerinizin dikkatini çekin...

Kimler Katılmalı

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ve yürürlükte olan ‘6331 sayılı’ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince ;

 • Mühendislik fakültelerinden mezun tüm mühendisler,

 • Mimarlık fakültelerinden mezun mimar ve iç mimarlar,

 • Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun fizik, kimya ve biyologlar,

 • Teknik eğitim fakültelerinden mezun olmuş öğretmenler,

 • İş sağlığı ve güvenliği programı mezunları,

Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar

 • İlgili Yönetmelikler gereği kesin kayıt için aşağıdaki belgeler zorunludur:

 • Başvuru dilekçesi

 • Kesin kayıt başvuru formu

 • Diploma ya da geçici mezuniyet belgesi ve kimlik fotokopisi

Yer / İkram

Eğitimin amacı, eğitim verilen firmanın yangın ve yangından korunma bakımından analiz edilerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve bir acil müdahale ekibi oluşturmak olduğundan firmada eğitim verilmektedir.

Detay

Eğitimin Amacı:
 
Ergonomi verimli, güvenli, konforlu ve etkili insan kullanımı için aletlerin, makinaların, sistemlerin, görevlerin, işlerin ve çevrenin tasarımına insan yetenekleri, sınırları ve diğer karakteristikleri hakkındaki bilgiyi uygulama sürecidir. Bu süreç sayesinde insanın işe uyumu ve işin insana uyumu sağlanmış olur. Bu uyumun sağlanmasıyla insan kullanımına yönelik tasarım ve çalışma koşullarının en uygun hale getirilmesi ve dolayısıyla da çalışma hayatının kalitesi ve verimliliği artırılmış olur.

Ergonomi esas itibariyle iş yerinin çalışana uydurulmasıdır. Ergonomi insan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının en uygun hale getirilmesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür. Yani yaşamın insana uyumunu hedefler.

Çalışan ve çevresi arasında uygunluk sağlanırsa, uygunsuz çevreden kaynaklanan stres azalır, çalışanın yaşadığı stres azalırsa işindeki hata payı azalır ve verimlilik artar. Burada sözü edilen uygunluk hem fiziksel hem de psikolojik uygunluktur.

Ergonomi, ürünleri, görevleri ve çevreyi çalışanlara uyumlandırarak kalite, verimlilik ve performansın önündeki bariyerleri kaldırır. Ne kadar çok uyum sağlanırsa o kadar çok güvenlik ve çalışanın etkinliği sağlanır.

İçerik

1.    Ergonomiye Giriş: Ergonomi ve Amaçları, İşin Ergonomik Olmasının Şartları, İş Organizasyonu ve İş Sistemi Tasarımı 

2.    Çalışma Yeri Düzenleme:

Fizyolojik Açıdan: Yüklenme ve Zorlanma, Fiziksel İş Kapasitesi, Yorgunluk ve Yorgunluğun Değerlendirilmesi,  Dinlenme ve Dinlenme Zamanları
Antropometrik Açıdan: İş İstasyonu ve Ekipman Tasarımı İçin Antropometrik Prensipler, Çalışma Duruşları
Güvenlik Tekniği Açısından: Kişisel ve Makina Koruyucuları, İş Kazaları, Tehlike Değerlendirme Teknikleri
Psikolojik Açıdan: Motivasyon, Stres, Renklerin  Çalışma Çevresindeki Etkileri
Çalışma Çevresi Açısından: Aydınlatma, Titreşim, Zararlı Maddeler, Gürültü, Termal Komfort

3.    Örnek Uygulamalar

 

    Eğitimin Süresi: 1 gün / 4 saat

Eğitmen

Eğitmenlerimizin hepsi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilidir.

Formlar

Eğitim için gerekli olana belgeler eğitimden bir hafta önce kuruma teslim edilmek zorundadır.

Kayıt İçin Gereken Belgeler;

 •   Kimlik Fotokopisi

 •   İki adet vesikalık fotoğraf

 •   Ödeme yapıldığına dair dekont

Esaslar

İş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programlarının; yüz yüze, uzaktan ve uygulama olmak üzere üç ayrı bölümden oluşması nedeniyle programın esasları bu üç bölüm için ayrı ayrı belirlenmiştir.

 a) Programın yüz yüze eğitimle yürütülen bölümü ile ilgili esaslar

 1. Eğitimin süresi bir günde en fazla 6 saattir.

 2. Bir ders saati, 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenme süresi olarak planlanmalıdır.

 3. Saat 21:00`dan sonra eğitim yapılmamalıdır.

 4. Her ders; giriş, gelişme ve kapanış/sonuç etkinlikleri olarak yürütülmelidir.

 5. Eğitim programında yer alan ilk 9 konunun sıralaması değiştirilmemeli ve bu konularla programa başlanmalıdır. Diğer konuların veriliş sırası, Bakanlığın uygun gördüğü biçimde değiştirilebilir.

 6. Derslere ayrılan sürelerde, hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim için ders saati belirtilmiş ise, öncelik bu dersin uzaktan eğitim bölümüne verilecektir. Aynı dersin uzaktan eğitimle alınması gereken bölümü tamamlandıktan sonra alınacak yüz yüze eğitimlerde öğrenilen bilgilerin tartışılması, katılımcıların sorularının ya da anlaşılamayan konuların açıklaması şeklinde yürütülmesi sağlanacaktır.

Please reload